curso verano

Transparencia

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

Inscrita amb el núm 3029 en el registre de Fundacions.    

Carrer Bolivia, 134
08018 BARCELONA
G-55239461
hola@biomimeticsciences.org
Tel. 0034 934 98 22 21

Llei de transparència catalana

Llei 19/2014, de l'29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.