sign-pen-business-document-48148

Estatuts

Camp de la biomimètica amb caràcter innovador

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts. La fundació és denominada FUNDACIÓ “BIOMIMETICS SCIENCES INSTITUTE” i té vocació de permanència que constitueix amb durada indefinida.

El seu objectiu bàsic és actuar en el camp de la biomimètica amb fins d’interès general de caràcter innovador i en especial:

01

La investigació i desenvolupament de nous criteris de governança segons paràmetres biomimètics

02

La recerca e investigació biomimètica per a l’aplicació a l’educació o la salut.

03

La recerca i investigació biomimètica en el camp mediambiental i científic.

04

La divulgació i ensenyament de la biomimètica en consciència i pràctica.