Principis i Valors

Compliment de la legislació vigent i altres compromisos

El principi per al funcionament natural de l’entitat, és el de l’rigorós compliment de les lleis, reglaments, normes legals de el sector en què es desenvolupi l’activitat.

A més, l’entitat compleix altres compromisos: el respecte i compliment dels legítims contractes i compromisos adquirits, el manteniment d’una ètica empresarial, l’adopció de les mesures al seu abast per a la lluita contra la corrupció, el respecte als drets humans, la vigilància de les condicions laborals i de salut dels seus treballadors.

La transparència:
En el deure d’informar

La transparència és la pedra angular en la qual se sosté l’organització. La principal característica de la transparència és la informació, així l’organització s’assegura que la transmissió d’informació a tots els grups d’interès sigui correcta i necessària per a l’aclariment d’activitats i processos interns de la fundació que corresponguin amb les dades objectives i siguin fundats i raonables per a l’adopció de les seves decisions.

Les lleres per fer efectiva la transparència sobre els punts anteriors poden ser molt variats, des de notes de premsa, Memòria anual corporativa, pàgina web corporativa.

La lleialtat i honorabilitat dins de la fundació

  • Assumint els següents deures de lleialtat dels òrgans de govern:
  • Evitar els conflictes d’interessos entre els òrgans de govern.
  • No utilitzar, amb finalitats privades, informació no pública de la
  • No valer-se de la seva posició en l’entitat per obtenir, sense contraprestació adequada, un avantatge
  • Mantenir secrets, fins i tot després del seu cessament, totes les dades i informacions rebi en l’exercici del seu càrrec, no podent utilitzar-los en benefici propi, ni facilitar-los a tercers, sense perjudici de les obligacions de transparència i informació que imposi la legislació.
  • Abstenir-se d’intervenir en les deliberacions i votacions sobre propostes de nomenament, reelecció o cessament quan els afectin, així com en qualsevol altra qüestió en què tinguin un interès
  • Informar a la societat de totes les reclamacions judicials, administratives o de qualsevol altra índole que per la seva importància poguessin incidir greument en la reputació de la societat.

Principi d’igualtat i no discriminació

La Fundació Biomimetic Sciences Institute és el titular final de l’entitat i per això ha d’estar informat de les activitats que realitza i, a més, establir els mecanismes d’igualtat i no discriminació que siguin necessaris perquè tots els participants puguin accedir a les activitats desenvolupades a la Fundació Biomimetic Sciences Institute.