Marc legal

La naturalesa jurídica de la Fundació Biomimetic Sciences Institute, és la de ser una organització sense ànim de lucre i per tant, acollida pel que fa a la seva regulació bàsica, al que estableix la Llei 50/2002 de Fundacions que regula aquest tipus d’entitats. Aquesta ha estat desenvolupada pel Reglament de fundacions de competència estatal el qual ha estat aprovat pel Reial Decret 1337/2005, de 11 de novembre.

La Fundació Biomimetic Sciences Institute, es regirà quant a la seva organització i funcionament pel que estableix els seus propis Estatuts.

La Fundació Biomimetic Sciences Institute, com les altres fundacions, s’ha de sotmetre a la següent legislació especial:

Llei 50/2002 de Fundacions que modifica parcialment la Llei 30/1994 de fundacions i d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès general, revisió desenvolupada en el Reglament de Fundacions de competència estatal que és aprovada mitjançant el Reial Decret 1337/2005 , de 11 de novembre, Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge en la qual es recull el règim tributari de les fundacions que ha estat desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret 1270/2003 de el 10 d’octubre,RD 1611/2007 de el 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Registre de fundacions de competència LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i

Aquest és, a grans trets, el marc legal en què opera la Fundació Biomimetic Sciences Institute, i en el qual ha desenvolupat i desenvolupa tota la seva activitat.