Estructures de Gestió

ÒRGANS DE GOVERN

  • GOVERN: La gestió de la Fundació Biomimetic Sciences Institute correspon a l’patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat per portar a terme les activitats fundacionals establertes pels Estatuts i el Codi de bon govern.

 

  • GESTIÓ ECONÒMICA: Per a una correcta gestió econòmica de l’organització cal partir que els pressupostos anuals siguin suficients per assolir els objectius proposats en el Pla d’actuació anual, de manera que tots dos, Pla i Pressupostos, siguin acords entre si. A més, l’organització disposa d’un sistema de control pressupostari rigorós.

 

  • GESTIÓ DE PERSONAL: Un organigrama laboral d’acord amb els objectius desitjats és decisiu per al funcionament àgil, eficaç i ordenat de l’organització. L’objectiu és consolidar una plantilla preparada i estable.

 

  • GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS: El lloc físic on l’organització desplega les seves activitats, oferint-les a la societat, és un element estructural de gran importància, per la qual cosa reuneix unes característiques físiques, espacials i tecnològiques adequades als objectius perseguits, assegurant-ne la idoneïtat i bon funcionament de la mateixa.