Codi de bones pràctiques de la Fundació Biomimetic Sciences Institute (BSI)

Objectiu

L’objectiu de la Fundació és promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com fomentar i donar suport al talent jove. Al llarg de la seva trajectòria, ha contribuït a impulsar activitats en aquests àmbits i també s’ha consolidat com a organitzadora dels prestigiosos

Comptes anuals

A continuació, es pot descarregar i consultar l’informe d’auditoria independent sobre els comptes anuals abreujats a 31 de desembre de 2020. La Direcció de la Fundació és responsable de formular els comptes anuals amb l’objectiu d’expressar la fidel imatge de el patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la pròpia Fundació.

Valors:

Proximitat

Acompanyem a entitats i persones i estem a prop de les seves necessitats.

Excel·lència

Promovem l’excel·lència i la capacitat d’innovació generada pel talent i l’esforç.

Gestió de la Fundació

L’administració de la Fundació correspon al patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat per portar a terme les activitats fundacionals establertes pels Estatuts i el Codi de bon govern.