Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Fundació SGAE

Valors i bones pràctiques

Naturalesa i fins

 1. La Fundació Bioimetic Sciences Institute és una entitat privada de caràcter civil i voluntari, sense ànim de lucre.
 2. L’objecte de la Fundació Biomimetic Sciences Institute es concreta en els fins i activitats recollides tant en els seus Estatuts com en el Pla
 3. Els seus fins romandran substancialment al llarg de el temps, tot i que correspon als seus òrgans, d’acord amb el que disposen els Estatuts, adaptar-los a les transformacions

Absència d’ànim de lucre

La Fundació Bioimetic Sciences Institute no repartirà cap romanent ni benefici entre els seus patrons.

Publicitat de l’actuació de la Fundació Bioimetic Sciences Institute

 1. La Fundació Bioimetic Sciences Institute donarà a conèixer a la societat en general els seus fins, activitats i els destinataris de les seves.
 2. La Fundació Bioimetic Sciences Institute farà públics els seus Estatuts i qualssevol normes de funcionament, així com la composició dels seus òrgans de govern i de representació.

Rendició de comptes i transparència

La Fundació Bioimetic Sciences Institute farà públics els seus comptes anuals i la seva memòria d’activitats, així com qualsevol altra informació rellevant, creant canals d’accés a la informació per a l’entitat fundadora i els grups d’interès.

Participació i col·laboració institucional

 1. La Fundació Bioimetic Sciences Institute col·laborarà amb altres entitats de tercer sector, institucions, empreses i sector públic.
 2. La Fundació Bioimetic Sciences Institute buscarà, amb altres entitats, sinergies i economies d’escala que multipliquin els efectes de les seves iniciatives, sense comprometre la seva identitat i valors essencials recollits en aquest capítol.

Optimització dels recursos

 1. La Fundació Bioimetic Sciences Institute administrarà els seus recursos de forma austera, buscant optimitzar la seva aplicació, i establirà sistemes de control de la seva gestió.
 2. La Fundació Bioimetic Sciences Institute adoptarà les mesures necessàries per mantenir una situació financera
 3. En la contractació de béns i serveis amb tercers, sempre que sigui possible, la Fundació Bioimetic Sciences Institute s’ajustarà als principis de transparència, concurrència i objectivitat, promovent l’aplicació dels criteris de responsabilitat social.

Planificació i seguiment de l’activitat

Els òrgans de govern i representació d’elaborar els plans que orientin l’activitat de la Fundació Bioimetic Sciences Institute, per a l’assoliment més eficient dels seus objectius.

Principis de la Fundació Bioimetic Sciences Institute

 • Absència de fi lucrativa
 • Compromís amb la voluntat de difondre les ciències biomimètiques
 • Rellevància de el paper de l’Patronat
 • Personal i tècniques de gestió especialitzades
 • Equilibri i diligència en l’administració de recursos
 • transparència
 • Programa d’equitat total a la fundació.
 • Independència i col·laboració
 • Sostenibilidad