Condicions generals del servei

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del prestador del servei a través del lloc web www.biomimeticsciences.org:

 

1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.biomimeticsciences.org és la Fundació del Biomimetics Sciences Institute (en endavant BSI), domiciliada al carrer Bolívia 134-136, local 1, 08018 Barcelona, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya com a fundació científica amb el número 3029 i proveïda de NIF: B-63619316.

 

2. Descripció del lloc web

En el domini www.biomimeticsciences.org, el principal servei que presta BSI és oferir informació i divulgació de les seves activitats.

 

3. Registre d’usuaris

Per accedir a determinats serveis és necessària la condició d’USUARI REGISTRAT. Aquesta condició s’obté en donar-se d’alta una persona en el registre. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya utilitzada per evitar la usurpació de la seva identitat.

 

4. Protecció de menors

Dins el marc d’accions dirigides a la protecció dels menors a Internet es prohibeix el registre a menors de 14 anys o incapacitats legals. Per això s’ha habilitat un mecanisme d’introducció i verificació de dates que d’alguna manera garanteixi raonablement aquest aspecte.

 

5. Condicions generals d’ús dels llocs de BSI

Els llocs de BSI ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part dels llocs de BSI. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que BSI ofereix a través dels seus llocs. Especialment l’USUARI es compromet a no utilitzar en accions que puguin:

  • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic espanyol.
  • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes informàtics de BSI, dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualsevol dels altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
  • Intentar accedir o, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades i missatges.
  • BSI es reserva el dret d’eliminar dels seus mitjans les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, que atemptin contra la joventut o la infància, la seguretat pública o que, segons ell, resultessin inadequats.

 

6. Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, fent-se únic i exclusiu responsable, a utilitzar els serveis oferts per BSI de conformitat amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions i d’acord amb les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.

 

7. Prestació de serveis per BSI

7.1. La prestació dels serveis té caràcter gratuït, indefinit, i lliurement revocable sense perjudici del que disposen les restants condicions generals.

7.2. En cap cas, BSI garanteix la disponibilitat, continuïtat o nivell mínim de qualitat dels seus serveis.

L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis.

No obstant el que s’esmenta anteriorment, BSI s’obliga a comunicar a l’usuari, sempre que sigui previsible amb l’antelació necessària, qualsevol interrupció del servei la causa sigui l’actualització o millora dels serveis o el seu manteniment.

 

8. Propietat industrial i intel·lectual

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini www.biomimeticsciences.org com poden ser, a títol enunciatiu, la pròpia recopilació d’informació, el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de BSI o de tercers.

Sota cap supòsit, l’accés als serveis de BSI suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits continguts sense la prèvia i expressa autorització de BSI o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.biomimeticsciences.org o utilitzaran contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual. Queden fora de perill els drets de l’usuari de visualitzar i obtenir una còpia en cau (memòria cau) del seu ordinador, com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar a tercers.

 

9. Enllaços

9.1 Enllaços de pàgines de tercers al domini www.biomimeticsciences.org:

Tot aquell usuari que desitgi incloure dins del seu espai web qualsevol tipus d’enllaç que connecti o traslladi al domini www.biomimeticsciences.org a les pàgines que el componen haurà de notificar prèviament a BSI, i sempre que aquest usuari o tercer s’abstingui de realitzar cap manifestació, inclusió de continguts o prestació de serveis al seu lloc, ja siguin de caràcter lícit o il·lícit, que poguessin suposar un dany a la imatge de BSI.

No obstant el que s’esmenta anteriorment, BSI es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, suprimir o exigir l’eliminació dels enllaços establerts al domini www.biomimeticsciences.org, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular del lloc web que connecti amb www.biomimeticsciences.org o les pàgines que el componen, sense que en cap cas estigui obligat a abonar cap tipus d’indemnització per aquest motiu.

9.2 Enllaços a pàgines de tercers:

Aquest web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes als llocs de BSI. En cas que l’USUARI utilitzi aquests enllaços, BSI l’informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts.

En cap cas BSI assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, de qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis dels quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb BSI indicant-ho per, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat realitzada en els llocs que no són titularitat de BSI – Xarxes socials, facebook, youtube, twitter, myspace, i altres – està regulada per les seves pròpies normes i condicions, pel que recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin referent a això en els apartats d’avís legal, o similars, en els llocs.

 

10. Modificacions.

La informació continguda en www.biomimeticsciences.org és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòria per a l’usuari, sobre els serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines. L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, mitjançant l’enviament d’un e-mail clicant a l’enllaç “Contacte” inclòs a la pàgina principal.

BSI podrà modificar en qualsevol moment els termes de les presents Condicions Generals, publicant a www.biomimeticsciences.org la versió actualitzada, sense necessitat de qualsevol altra notificació als usuaris.

 

11. Notificacions

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a una BSI mitjançant l’enviament d’un e-mail clicant a l’enllaç “Contacte” inclòs a la pàgina principal. Qualsevol notificació a l’usuari podrà ser enviada a l’adreça de correu electrònic que aquest indiqui en el moment d’efectuar el registre.

 

12. Legislació i jurisdicció aplicable

BSI i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

 

13. Consentimient de l’usuari

L’usuari declara haver llegit aquestes condicions generals, acceptant i consentint, plena i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d’elles cada vegada que accedeixi a www.biomimeticsciences.org o utilitzi els seus serveis.